Kontakt

Das deutsche Alphabet- Nemecká abeceda

 

ä- Hände, Pässe, später, Säge, schädlich, täglich, väterlich, zählen, Zähne, hängen

ö- Löwe, Größe, Glöckner, mögen, Möhre, Möwe, nötig, öffentlich, Öl, östlich, zwölf, König, hören

ü- fünf, grün, Stück, Rübe, Rücken, Mücke, müde, Mühle, Süden, Gürtel, glühen, Müller, Wüste, Hügel, Hündin

β- heiβen, Fuβ, Straβe, auβen, beiβen, gruβen, groβ, Spaβ, schlieβlich, Maβnahme, weiβ

 

 

 

 

 

   

Nemecká abeceda a výslovnosť

A a

a

B b

C c

D d

E e

é

F f

ef

G g

H h

I i

í

J j

jot

K k

L l

el

M m

em

N n

en

O o

o

P p

Q q

R r

er

S s

es

T t

U u

u

V v

fau

W w

X x

iks

Y y

üpsilon

Z z

cet

 

+ ďalšie písmená : ä ü ö β

 

Píše sa Číta sa Príklady Výslovnosť Preklad

.....s ...... z ..........sein......... zain........... byť

......z....... c........ zwei ........cvai........... dva

.....tz ......c.......... Katze...... kace .......mačka

.....ss..... s ...........Klasse...... klase..... trieda

......ß .... s............. mußt .........must ......musíš

.....ck...... k............ Zucker ......cuk a..... cukor

.....sch.... š ..............schon....... šon............ už

.....tsch...č ..............Deutsch.... dojč........ nemecky

.......chs.. ks............. sechs......... zeks........ šesť

.......qu... kv............ Quelle......... kvele...... zdroj, prameň

.......ng.. n(nosové).... lang............. lang....... dlhý

......v..... f................... Vogel........ fógl......... vták

......w..... v................... was......... vas......... čo

.......st (zač. slova) št .........stehen.... štéen......... stáť

.....sp(zač. slova) šp....... spielen.... špílen........ hrať, hrať sa

......-ig (koniec sl.).. ich.... fleißig..... flaisich..... usilovný

....ch (po a, o, u).. ch (zadné).. machen.. machn.. robiť

....ch (po e, i, pred spoluh.).. ch (predné).. sprechen.. šprechn.. hovoriť

...p, t, k.... ph, th, kh (s prídychom).. Peter.. Phether..... Peter

.....h (zač. slova).. h......... Hand..... hand...... ruka

.....h (uprostred sl.) nečíta sa, predlžuje. pred. samohl... fahren.. fáren.. jazdiť

.....r (na zač. a upros.slova) hrdelné r... Raum... raom...... miestnosť

......r (koniec slova) slabé a Zucker ...cuk a.... cukor

.....ei.... ai.......... klein.......... klain............ malý

......ie...... í.......... die........... .................. tá

.....aa...... á.......... Saal....... zál............. sála

.....ee.... é........... See .......................jazero, more

....ch.. (cudzie slová) k Chemie...kemí....... chémia

....eu..... oj.......... neu............... noj ...........nový

.....ä...... e........... spät.............. špét ..........neskoro

.....äu... oj.......... Fräulein......... frojlajn......... slečna

.....au.... ao......... Frau................ frao.......... žena, pani

......o .. ústa na u, vyslovíme o......wo... ...... kde

......e ..ústa na i, vyslovíme e .......lesen ....lézn.. čítať

......ő.. ústa na o, vyslovíme e .....schőn.. šön ....pekný

......ű ..ústa na u, vyslovíme i ........grűn... grün ...zelený

.....-en /na konci slova/ oslabene.. sagen.. zágn...povedať

.....-er /na konci slova/ oslabene ....wer ....ve a..... kto

.....-el /na konci slova/ oslabene.... Tafel ...Táfl .....tabuľa

......l ....mäkšie ako v slovenčine.... lachen... lachn.. smiať sa

......y... /cudzie slová/ ü ....Gymnasium ......gümnázium ...gymnázium

.....-tion. ../prípona cudz. sl./ -cjón... Information ..informacjón.. informácia

......-tient /prípona cudz. sl./ -cjent... Patient ....pacjent......... pacient

....... v....../cudzie slová/... v...........  Vase........... váze ..................váza